Privacy Policy

ALGEMEEN

Hierbij tref je de privacyverklaring van ctrl-Print B.V. (verder ctrl-Print) aan. ctrl-Print is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je verder gaat op onze website. Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op Magazine Masters. Magazine Masters is onderdeel van ctrl-Print. Daar waar in de tekst ctrl-Print staat wordt mede Magazine Masters bedoeld.

Ctrl-Print is gevestigd aan de Deilsedijk 24A – 4158CG te Deil en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73706973. ctrl-Print is per e-mail te bereiken via info@ctrl-Print.eu. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ctrl-Print omgaat met jouw persoonsgegevens. ctrl-Print hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je jouw rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Ctrl-Print behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Ctrl-Print adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Ctrl-Print verwerkt je persoonsgegevens doordat je contact met ctrl-Print hebt opgenomen, als je gebruik maakt van onze diensten of omdat ctrl-Print jouw persoonsgegevens van een opdrachtgever ontving voor het verzorgen en versturen van persoonlijk geadresseerd drukwerk. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ctrl-Print mogelijk van jouw verwerkt:

naam en adresgegevens;

telefoonnummer;

e-mailadres;

faxnummer;

betalings-/financiële gegevens;

gegevens van een contactpersoon in je organisatie;

IP-adres;

inloggegevens voor het gebruik van onze applicatie(s);

bestelhistorie;

overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in geval van correspondentie, telefonisch

contact of in het kader van een overeenkomst met ctrl-Print.

SOORTEN, DOELEN, RECHTSGRONDEN EN TERMIJN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ctrl-Print verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag is. Deze grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept. Privacyverklaring ctrl-Print B.V. versie 24 juli 2020. In de eerste plaats worden je persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op deze website invult of via e-mail, social media of telefoon contact met ctrl-Print opneemt voor informatie of in het kader van een mogelijke opdracht.

Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag. Als er geen overeenkomst ontstaat met ctrl-Print, dan heeft ctrl-Print een gerechtvaardigd belang om daarna je persoonsgegevens te bewaren voor direct marketingdoeleinden. Je mag ctrl-Print natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Bij het aangaan van een overeenkomst met ctrl-Print worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens zijn die in het kader van de met ctrl-Print aangegane overeenkomst zijn verstrekt. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht in de bedrijfsadministratie nog minimaal zeven (7) jaar bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt. Adresbestanden bestemd voor geïndividualiseerde verzending van het drukwerk worden na afloop van de overeenkomst nog zes (6) maanden bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Ctrl-Print bewaart ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. ctrl-Print moet deze gegevens in de bedrijfsadministratie zeven (7) jaar bewaren.

DOORGIFTE AAN VERWERKERS EN DERDEN

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door ctrl-Print zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Dit kan het geval zijn als de opdrachtgever het versturen van het drukwerk aan haar klanten of abonnees laat verzorgen door ctrl-Print. Deze verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). ctrl-Print sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze plaatsvindt. ctrl-Print blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door ctrl-Print ingeschakelde verwerkers, gedeeld als ctrl-Print op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

BEVEILIGING

Ctrl-Print heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van ctrl-Print hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

DATALEKKEN

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. ctrl-Print zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal ctrl-Print de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal ctrl-Print, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Ctrl-Print maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Met deze cookies worden je voorkeuren opgeslagen op je computer. ctrl-Print maakt ook gebruik van analytische cookies. Deze worden gebruikt om het websitebezoek te analyseren, de werking te verbeteren en om jou te voorzien van relevante informatie en aanbiedingen. Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. ctrl-Print kan dan niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website. Voor het verwijderen van cookies verwijst ctrl-Print je door naar de instellingen van je browser.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITE(S)

Het kan zo zijn dat de website van ctrl-Print links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van ctrl-Print. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. ctrl-Print is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. ctrl-Print raadt je aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

JOUW PRIVACYRECHTEN

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met ctrl-Print.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@ctrl-Print.eu

Ctrl-Print zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Ctrl-Print, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

INZAGE

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

RECTIFICATIE OF AANVULLING

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

VERWIJDERING

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met ctrl-Print niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

BEPERKING OF BEËINDIGING VAN DE VERWERKING

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door ctrl-Print worden verwerkt.

GEEN PROFILERING

Ctrl-Print gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

Klachten

Indien je een klacht wilt indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door ctrl-Print, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@ctrl-Print.eu. Ctrl-Print zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

RESPONSIBLE DISCLOSURE

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ctrl-Print persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt ctrl-Print dit per omgaande te melden via info@ctrl-Print.eu. Ctrl-Print zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.